Vacov na Šumavě

Ubytování v soukromí

Get Adobe Flash player

Všeobecné podmínky


  Všeobecné podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy mezi zákazníkem a provozovatelem služeb. Smluvní vztahy jsou v souladu s příslušnými ustanovenými obecně závazných právních předpisů České republiky.
Podmínky jsou pro všechny zúčastněné strany závazné.

I. vznik smluvního vztahu - objednání a rezervace.
 1. Na základě telefonické nebo písemné objednávky (i faxem nebo 
  e-mailem) majitelé pensionu /dále jen pension/ blokují zájemci o ubytování místo v pensionu po předem dohodnutou dobu.
 2. Zákazník oznámí  termín pobytu, počet osob /včetně dětí a datum jejich narození/, jméno a adresu objednavatele, jeho telefonní číslo a podpis objednavatele.
 3. Po odsouhlasení termínu pronajímatelem, zaplatí dohodnutou zálohu. Zákazník zaplacením stvrzuje, že těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je respektuje.
II. Cena a její úhrada.
 1. Cena za ubytování a služby (polopenze atd.) jsou cenami sjednanými č. 526/1990 Sb. dohodou mezi zákazníkem a pensionem v souladu se zákonem.
 2. Zákazník předem dohodnutým způsobem (poštovní průvodkou, fakturou, převodem na účet, atd.) do 5-ti pracovních dnů zašlete na adresu  zálohu na pobyt ve výši 50%  z celkové ceny.
 3. Po zaplacení zálohy potvrdí pension písemně (faxem, emailem) rezervování termínu.
 4. Plná cena pobytu musí být uhrazena nejpozději v den  nástupu (není-li s penzionem písemně dohodnuto jinak).
 5. Není-li cena pobytu uhrazena v termínu je pobyt bez oznámení a náhrady stornován. V takovém případě zákazník hradí storno poplatky podle odstavce III.
 6. V případě neuhrazení dohodnuté zálohy a doplatku v termínu je pobyt automaticky zrušen bez náhrady.
III. Odstoupení od smlouvy a stornovací poplatky.
 1. Zákazník má právo kdykoli před započtením pobytu a udání důvodu od smlouvy odstoupit, vždy je však potřeba písemného vyrozumění doporučeným dopisem. Zrušení smlouvy nastává okamžikem převzetí tohoto dopisu.
 2. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před začátkem pobytu je zákazník povinen uhradit následující stornopoplatky:
  - do 35 dní před nástupem 30%, nejméně však 300 Kč / za osobu
  - do 34 - 15 dní 60%, nejméně však 500 Kč
  - do 14 - 1 den 100%.
 3. Storno poplatek se vypočte ze zaplacené zálohy.
  Poznámka: Počítají se vždy jednotlivé kalendářní dny a to takto:
                     1. počítaný den je den doručení doporučeného dopisu.
                     Poslední den je den plánovaného začátku pobytu.
 4. Vyžadujeme zaplacení storno poplatků i v případě závažných rodinných důvodů. Pro tento případ doporučujeme sjednat kvalitní pojištění proti storno poplatkům a nárokovat náhradu na pojišťovně!
 5. Nepřízeň počasí není důvodem ke stornování pobytu.
 6. V každém případě je zákazník oprávněn stanovit vhodného náhradníka, který přebírá jeho práva a povinnosti. Oznámení se musí poslat písemně a neprodleně.
 7. Storno je odečteno od zaplacené zálohy nebo z celkové ceny.
  Vyúčtováno a vráceno nejpozději do 20 dnů.
IV. Pojištění
 1. Do ceny pobytu není zahrnuto pojištění.
 2. Zákazníkovi se doporučuje sjednat u vybraného pojišťovacího ústavu v ČR "Úrazové pojištění pro cesty a pobyt v tuzemsku včetně nákladů souvisejících se zrušením pobytu".
V. Přechodná a závěrečná ustanovení.
 1. Platnost těchto podmínek může být mezi zákazníkem a ubytovatelem
   individuálně upravena výlučně písemnou formou.
 2. Zákazník zaplacením stvrzuje, že těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je respektuje.
 3. Majitelé  nemají zájem vydělávat na storno poplatcích, ale naopak mají eminentní zájem na plné spokojenosti svých hostů, jak s ubytováním tak i s nabízenými službami.

Miroslava Foltýnová

Vlkonice 41
384 86 Vacov
+420 602 122 256
email: mir.fol@tiscali.cz


Nobody © 20114 All Rights Reserved